top of page
Feather
FENIKS UK uradni(1)_edited_edited_edited
About

o nas

Zavod Feniks OA izvaja nepridobitno dejavnost osebne asistence. Osebna asistenca je pomoč posamezniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo.

Namen naše dejavnosti je pomoč pri uveljavljanju pravice do osebne asistence. Nudimo vam informacije pomembne za uveljavljanje pravice do osebne asistence in skupno pripravo izvedbenega načrta. Izvedbeni načrt je pisni dogovor o storitvah osebne asistence. Vsebuje opredelitev vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, izbiro enega ali več osebnih asistentov, ki bodo opravljali osebno asistenco, terminski plan izvajanja osebne asistence ter pravice in obveznosti uporabnika, osebnih asistentov in izvajalca.

Pri delovanju se držimo načela po katerem ima uporabnik osebne asistence nadzor nad organizacijo in oblikovanjem storitev osebne asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje ter želje. V primeru nezmožnosti upravljanja z lastno asistenco, naloge uporabnika prevzame njegov zakoniti zastopnik.

 
O OSEBNI ASISTENCI

Do osebne asistence je ne glede na njegov oz. njen dohodek in premoženje upravičen vlagatelj, ki:
- zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
- je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
- je star od 18 do 65 let;
- živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe
- potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Kot osebna asistenca se šteje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, pomoč pri komunikaciji in obvezna prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.

Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi osebi, ki izmed storitev osebne asistence potrebuje zgolj pomoč pri komunikaciji in spremstvu. Upravičenec do komunikacijskega dodatka se lahko odloči za:

  • uveljavljanje osebne asistence v obsegu do 30 ur na mesec ali

  • denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, ki je določen v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Contact
bottom of page